УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 117

22  серпня  2018 року                                                            13 сесія  7 скликання

Про  затвердження структуру та чисельність Лука-Мелешківської сільської ради у новій редакції.

З метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів влади, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючисьспеціальними законами, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування у сфері освіти, культури, молоді, спорту,згідно Постанови КМУ №363 від 10.05.18р Про внесення змін  до Постанови КМУ №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 року (зі змінами), враховуючи клопотання начальника відділу освіти , культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської сільська рада-

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити структуру та чисельність Лука-Мелешківської сільської ради станом на 01 січня 2018 року (додаток1) у новій редакції.
 2. Начальнику відділу освіти , культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради Войціцькій Т.Б. привести у відповідність штатні розписи .
 3. Контроль за виконанням покласти на постійна комісія сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.).

 

Сільський голова                                                           В.М.Сич

 

 

Додаток 1

                                            до рішення 13 сесії 7 скликання ради від 22.08.2018       «Про  затвердження структури та чисельності працівників Лука-Мелешківської   сільської ради у новій редакції »

 

п/п

Структура

Чисельність працівників

1.

Апарат

6

1.1.

Сільський голова

1

1.2.

Секретар ради

1

1.3

Перший заступник сільського голови

1

1.4

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

1

1.5

Староста

1

1.6

Староста

1

 

Виконавчі органи

28,5

2.

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

7

2.1

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

2.2

Спеціаліст по бух.обліку І категорії

1

2.3

Інспектор з бухгалтерського обліку

4

2.4

Касир

1

3

Планово-фінансовий сектор

1

3.1

Начальник планово фінансового сектору

1

4

Загальний відділ

12

4.1

Начальник

1

4.2

Інспектор з питань паспортизації

1

4.3

Завідувач військово-облікового бюро

1

4.4

Інспектор з юридичних та соціальних питань

1

4.5

Діловод

3

4.6

Державний реєстратор

1

4.7

Прес-секретар

1

4.8

Водій

1

4.9

Технічний працівник

2

5

Відділ комунальної власності та земельних відносин

4,5

5.1

Начальник

1

5.2

Спеціаліст ІІ категорії землевпорядник

1

5.3

Спеціаліст

1

5.4

Інспектор з питань земельних відносин

1,5

6

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

4

6.1

Начальник

1

6.2

Головний бухгалтер

1

6.3

Інспектор з ведення бух.обліку

1

6.4

Інспектор з питань освіти

1

 

Всього по раді

34,5

 

Секретар   ради                                                      Августович Б.І.

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 118

 

22 серпня 2018 року                                                  13 сесія VIIскликання

 

Про затвердження складу тендерного комітету та Положення  про тендерний комітет відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

 

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п'ятої статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922 -VIII від 25.12.2015 (далі -Закон), наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» із змінами, керуючись ст. ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення проведення закупівель товарів робіт і послуг Лука-Мелешківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про тендерний комітет відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 1).
 2. Затвердити склад тендерного комітету відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 2).
 3. Організацію здійснення закупівель товарів, робіт та послуг проводити тендерному комітету відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської радибез використання електронної системи закупівель (Prozorro) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, робіт 1500000 гривень, визначену в абзацах другому і третьому п.1 ст.2 Закону України « Про публічні закупівлі» №922- від VIII 25.12.2015 ( далі-Закон).
 4. Встановити, що у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, встановлену в абзаці 5 п.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» №922 від 25.12.2015 р. із змінами і доповненнями, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, що встановлена в абзацах другому і третьому п.1 ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі» обов'язково оприлюднювати звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст.10 Закону протягом одного дня з дня укладення такого договору.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньпланування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Голова сільської ради                                                               Володимир Сич

 

 

                                                                         Додаток  1

до рішення сільської ради
          від «22» серпня 2018року №118    

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет

 відділу освіти, культури, молоді та спорту

Лука-Мелешківської сільської ради

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та Примірногоположення про тендерний комітет  або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016р. № 557.  Положення  визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також права, обов’язки та відповідальність членів тендерного комітету.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові (службові) та інші особи відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради(далі – відділ освіти) для організації та проведення процедур закупівель утворює один тендерний комітет.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням сільської ради.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами селищної ради та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням сільської ради, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень сільською радою, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатківівизначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів селищної ради інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа посадових (службових) та інших осіб селищної ради з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд сесії селищної ради пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Голова сільської ради                                                               Володимир Сич

                                                                   

      Додаток  2

до рішення сільської ради
          від «22» серпня2018року №118     

 

Склад тендерного комітету

відділу освіти, культури, молоді та спорту

Лука-Мелешківської сільської ради

 

 1. Войціцька Тетяна Борисівна – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, голова комісії

 

 1. Тодоровська Дар’я Вікторівна – інспектор з питань ведення бухгалтерського обліку відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, член комісії

 

Голова сільської ради                                                               Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 119

22 серпня 2018 року                                                   13 сесія VIIскликання

Про прийняття майна з спільної комунальної власності у комунальну

власність Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад», Бюджетним та Цивільним кодексами України, рішенням сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 17 липня 2018 року  Лука-Мелешківська  сільська рада  

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити передавальні акти із спільної власності сіл, селищ, Вінницького району Вінницькоїобласті до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади, а саме:
 2. Передавальний акт Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26242717) на загальну суму 6316090,78 грн. (додається);
 3. Передавальний акт КЗ «Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234209) на загальну суму 7578763, 21 грн. (додається);
 4. Передавальний акт Іванівської СЗШ І-ІІ ступенів Вінницького району Вінницької області (ідентифікаційний код 26234126) на загальну суму 705686,82 грн. (додається).
 5. Передавальний акт ЗШ І-ІІст. с.Яришівка Тиврівський район Вінницької області (ідентифікаційний код ________) на загальну суму __________ грн. (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питаньпланування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

Голова сільської ради                                                               Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 120

 

22  серпня  2018 року                                                       13  сесія  7 скликання

Про затвердження Програми розвитку освіти на 2018 – 2020 роки

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетного кодексу Україниа також основних положень концепції «Нової української школи», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму розвитку освіти на 2018-2020 роки(додається).
 2. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.).

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 121

 

22 серпня 2018 року                                                       13  сесія  7скликання

Про Порядок використання коштів сільського бюджету,передбачених на виконання заходів сільських програмна 2018 рік

 

Керуючись ст.26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради:

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів сільської «Програми  розвитку освіти на 2018-2020 роки»
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів  бюджету та соціально-економічного розвитку(Юрченко Н.Г.)

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

Додаток

до рішення 13 сесії 7 скликання

від 22.08.2018 року

Порядок

використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів сільської «Програмирозвитку освіти на 2018-2020 роки».

 

 1. Порядок використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів  «Програми  розвитку освіти на 2018-2020 роки» визначає механізм використання коштів, передбачених заходів даної програми за рахунок коштів місцевого бюджету.
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів являється Лука-Мелешківська сільська рада.
 3. Обсяг видатків встановлено рішенням 13 сесії 7 скликання сільської ради від 22.08.2018р. «Про внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання від 22.12.2017 «Про бюджет ОТГ на 2018р».
 4. Фінансування заходів спрямовано на :
 5. підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості;
 6. розвиток мережі освітніх закладівз урахуванням демографічних показників;
 7. зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема, забезпечення сучасною технікою і обладнанням, проведення ремонтних робіт;
 8. створення   безпечних умов навчання та виховання, забезпечення дітей гарячим харчуванням, підвозом до місць навчання, гурткової роботи та додому;
 9. відшкодування вартості проїзду до навчальних закладів та у зворотному напрямку педагогам та вихователям; 
 10. організація відпочинку та оздоровлення дітей у літній період.

- впровадження сучасних методів розвитку освіти;

- підтримка та заохочення здібних дітей;

 • підвищення енергоефективності будівель та їх утримання.
 • Виділення коштів з сільського бюджету здійснюється відповідно до Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України.
 • Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до чинного законодавства.
 • Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контролю за цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавство порядку.
 • Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів встановлюється відповідно до норм чинного законодавства.

 

 

Секретар сільської ради                                 Б.І.Августович

 

Україна

лука-мелешківська сільська рада

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУВІННИЦЬКОЇОБЛАСТІ

                                                                 

РІШЕННЯ №122

 

22 серпня  2018 року                                                 13 сесія 7 скликання

с. Лука - Мелешківська

 

Про затвердження звіту про виконання Лука-Мелешківського сільського

бюджету за І півріччя 2018 рік

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України та розглянувши інформацію про  виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету, сесія  сільської ради:

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Лука-Мелешківського сільського бюджету за І півріччя 2018 рік(звіт додається):

по доходах в загальній сумі  26842781,29 грн., в тому числі:

-    по доходах загального фонду в сумі 26616083,14 грн.,

-    по доходах спеціального фонду в сумі 226698,15 грн.    

по видатках в загальній сумі 22922160,15 грн., в тому числі:

-    по видатках загального фонду в сумі 21940960,15 грн.,

-    по видатках спеціального фонду в сумі 981200,00грн.

 

Сільський голова                                                    Володимир Сич

 

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 123

22 серпня  2018 року                                                       13  сесія  7 скликання

 

Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Лука-Мелешківської  ОТГ у 2018 році

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати у 2018 році міжбюджетні трансферти з загального  фонду Лука-Мелешківського  бюджету ОТГ на утримання установ, які знаходяться у спільній власності територіальних громад району, та для фінансування спільних заходів в загальній сумі 526,000 тис. грн., в тому числі:
 2. На утримання закладів освіти, розташованих на території Вінницького району Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади – 526,000 тис. грн., в тому числі:
 3. за рахунок освітньої субвенції – 417,000 тис. грн. а саме  Вінницькому району виплата заробітної плати та нарахувань на неї педагогічним працівникам. (КЕКВ 2111-345,000 тис. грн., КЕКВ 2120-72,000 тис. грн.)
 4. за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 109,000 тис.грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічному та іншому персоналу та проїзд пед..працівників Вінницькому району (КЕКВ 2111 - 85,000 тис. грн.., КЕКВ 2120 - 22,000 тис.грн., КЕКВ 2730 - 2,000 тис.грн.,);
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів  бюджету та соціально-економічного розвитку(Юрченко Н.Г.)

 

Сільський голова                                                       Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 124

 

22 серпня  2018 року                                                       13  сесія  7 скликання

 

Про  внесення змін до рішення 4 сесії сільської ради 7 скликання  від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ на 2018 рік»

 

     Відповідно до п. 17 ч.1 ст. 43, п. 4 ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України,  результати п’ятнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад, перевиконання дохідної частини бюджету ОТГ с.Лука-Мелешківська та необхідність здійснення видатків з бюджету об’єднаної територіальної громади  сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.          Внести до рішення 4 сесії сільської ради 7 скликання від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ на 2018 рік» наступні зміни:   

1.1.Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок перевиконання за 7 місяців 2018 року за ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 673,288 тис. грн. та видаткову частину загального фонду Лука-Мелешківської сільській раді

 

за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 75,860 тис.грн.,(вивіз щебеню відсіву піску, грейдерування доріг, очистка від снігу),

за КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 194,000 тис. грн. (послуги по благоустрою КП «Лука-Благоустрій,  на заміну лампочок вуличного освітлення, ліквідація стихійних звалищ, видалення дерев.

 

за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»по загальному фонду суму 53,843 тис. грн., а саме на суму 12,566 тис. грн.  – для поточного ремонту автомобіля, 41,277 тис. грн. на закупівлю нового обладнання для харчоблоку Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ст.. та видаткову частину спеціального фонду на суму 110,616 тис. грн. відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради на закупівлю нового обладнання для харчоблоку Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

за КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» - 109,029 тис. грн.  на придбання програмного забезпечення 1,054 тис. грн., 107,975 тис. грн.. на заробітну плату та нарахування на неї.

 

заКПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму 9,940 тис. грн. для поточного ремонту арт.свердловини в с.Прибузьке.

 

за КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» на суму 120,000 тис. грн. (на придбання та встановлення камер відео спостереження.)

 

1.2.Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за рахунок субвенції з обласного бюджету за ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 186,05640 тис. грн. та видаткову частину спеціального фонду Лука-Мелешківської сільській раді за КПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 186,05640 тис.грн.,(реконструкція вуличного освітлення в с.Яришівка) переможця 15 обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад).

 

1.3.Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету за рахунок перевиконання за 7 місяців 2018 року за  ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту » на суму 3,927 тис. грн. та видаткову частину спеціального фонду Лука-Мелешківської сільській раді за  КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»на суму 3,927 тис. грн. на технічний нагляд по капітальному ремонту будинку культури в с. Іванівка.

 

  1.4.Здійснити перерозподіл призначень Лука-Мелешківської сільської ради  а саме:

 

- збільшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»» на суму 8458,150 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічному та іншому персоналу КЕКВ 2111-7179,137 тис. грн.., КЕКВ 2120-1279,013 тис. грн.), зменшивши, при цьому, видатки загального фонду заКПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 8458,150 тис. грн. по КЕКВ 2111 на суму 7179,137 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 1279,013 тис. грн.

 

- збільшити видатки спеціального фонду за КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»  на суму 1100,000 тис. грн. по КЕКВ 3132 (на капітальний ремонт приміщення(їдальні, коридору, кухні) Лука-Мелешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ), зменшивши, при цьому, видатки загального фонду заКПКВКМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»на суму 1100,000 тис. грн. по КЕКВ 3122 на суму 1100,000 тис. грн. по будівництву водогонів в с.Лука-Мелешківська  

 

-збільшити видатки загального фонду за КПКВКМБ 0119130 «Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на суму 109,0 тис.грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічному та іншому персоналу та проїзд пед..працівників Вінницький район), за КПКВКМБ 0119310 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» по КЕКВ 2620на суму 417,0 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями пед..працівникам Вінницький р-н) зменшивши, при цьому, видатки загального фонду заКПКВКМБ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»»на суму 526,0 тис. грн.,а саме по КЕКВ 2111 на суму 430,0 тис. грн. КЕКВ 2120 на суму 96,0 тис. грн.,

 

1.5.Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету на суму  110,616 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету на суму 110,616 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Згідно із пунктом 1 внести зміни до додатків 1, 2, 3, 4, 5, 8 рішення 4 сесії 7 скликання від 22.12.2017 року «Про бюджет ОТГ на 2018 рік» згідно з додатками 1 - 6 даного рішення.

3. Додатки  1 - 6 цього рішення є його невід’ємною частиною.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)

 

Сільський голова                                                                  Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 125

23 серпня 2018 року                                                                        13 сесія 7 скликання

Про затвердження звіту тимчасової комісії з інвентаризації Лука-Мелешківської сільської ради та передачу мулових наносів Комунальному підприємству Лука-Мелешківської сільської ради «Лука-Благоустрій»

Враховуючи рішення №50 від 05.07.2018 Лука-Мелешківської сільської ради «Про здійснення інвентаризації мулових наносів», розглянувши та обговоривши звіт тимчасової комісії з інвентаризації Лука-Мелешківської сільської ради, заслухавши інформацію директора КП ЛМСР «Лука-Благоустрій» (В. А. Кириленко) та керуючись ч.1, 4 ст.48, ч.1 ст.59, ч.1, 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити звіт тимчасової комісії з інвентаризації Лука-Мелешківської сільської ради від 27.07.2018.

2.     Повноваження тимчасової комісії з інвентаризації Лука-Мелешківської сільської ради створеною відповідно до рішення № 50 від 05.07.2018 Лука-Мелешківської сільської ради «Про здійснення інвентаризації мулових наносів» вважати припиненими.

3.     Проінвентаризовані мулові наноси в кількості 10 817 (м.куб.), вартістю 1 189 870 грн., що розташовані за адресою вул. Тиврівське шосе с. Лука-Мелешківська (берег річки Чапля) передати КП ЛМСР «Лука-Благоустрій» з правом господарського відання.

4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Бачека Ф.П.

 

Сільський голова                                                   Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 126

22 серпня 2018 року                                                           13 сесія  VIIскликання

c.Лука-Мелешківська

Про затвердження Положення про оренду майна, яке належить

до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної  територіальної громади

 

Відповідно до п.31 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Глави 58 Цивільного кодексу України, параграфу 5 Глави 30 Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та з метою підвищення ефективності використання майна, яке належить до комунальної власності Лука-мелешківскьої об’єднаної територіальної громади, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про оренду майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).

 

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).

 

3. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно,яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади (додаток 3).

 

2.У питаннях щодо передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади керуватися Положенням (додаток 1), Порядком (додаток 2) та Методикою (додаток 3).

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради  з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності.

 

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 127

 

22 серпня 2018 року                                                           13 сесія  VIIскликання

c.Лука-Мелешківська

Про затвердження Положення про порядок списання, відчуження, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності

Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Господарського кодексу України та з метою встановлення єдиних правил щодо порядку списання, відчуження, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Лука-мелешківскьої об’єднаної територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок списання, відчуження, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади з додатками (додаток).

 

2.У питаннях списання, відчуження, безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади керуватися цим Положенням.

 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради  з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності.

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж