УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 78

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

Про затвердження Програми розвитку місцевого

самоврядування на 2018 рік

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання  громад», «Про адміністративні послуги», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити  Програму розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік (додається).
 2. Видатки на реалізацію Програми проводити в межах асигнувань, передбачених у бюджеті об’єднаної територіальної громади.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.).

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

                 Рішення №78  

11 сесії Лука-Мелешківської сільської       ради 7  скликання від 23.07.2018 року 

ПРОГРАМА

розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розвиток політичних процесів в Україні на сучасному етапі характеризується децентралізацією влади, перерозподілом повноважень і ресурсів від центральної влади до місцевої.

Одночасно здійснюється комплексне реформування системи організації влади на місцевому рівні, включаючи питання регіонального розвитку, адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, покращення умов для реалізації прав і свобод людини і громадянина на місцях. Такі реформи набувають пріоритетного значення на шляху до євроінтеграції України,для зміцнення правових засад громадянського суспільства.

Це ставить органи місцевого самоврядування в нові умови існування, вимагає від них здійснення нових функцій, виконання нових завдань, що в свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази, вивчення передового досвіду, здійснення міжнародних зв’язків, встановлення взаємовигідного транскордонного та міжнародного співробітництва, вирішення інших питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.

Чинне законодавство України передбачаєтакож, що органи місцевого самоврядування можуть виступати організаторами заходів місцевого значення та учасникамизаходів загальнодержавного  значення.

Зазначені фактори свідчать про необхідність розробки та впровадження комплексу заходів щодо розвитку місцевого самоврядування в окремих регіонах. Реалізацію таких заходів на території Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади передбачається здійснити в межах Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік (далі – Програма).  

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання  громад», «Про адміністративні послуги» і спрямовано на подальший розвиток місцевого самоврядування як важливої складової становлення громадянського суспільства.

                                    ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ  

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого самоврядування, своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.

Саме в цих напрямках і спрямована діяльність Лука-Мелешківської сільської ради - на вирішення питань надання якісних адміністративних та громадських послуг населенню, ефективне управління місцевим господарством, комплексний соціально-економічний розвиток населених пунктів, формування і зміцнення власної дохідної бази, функціонування об’єктів комунальної власності, надання якісних комунальних послуг, забезпечення в достатній кількості інформаційного ресурсу для вирішення проблем місцевого розвитку.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

 - раціоналізація й підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування;

- підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- створення належних умов для ефективної діяльності виконавчого комітету та депутатів  Лука-Мелешківської сільської ради;

- підвищення ролі територіальної громади;

- проведення тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, семінарів, обмін досвідом з представниками інших районів, областей, інших країн з питань покращення роботи органів місцевого самоврядування;

- організація прийму іноземних делегацій, делегацій з інших міст України,  облдержадміністрації, обласної ради, інвестиційних компаній, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків;

-  розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

-  зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

ІV. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ:

5.1. Пропагування досягнень Лука-Мелешківської сільської ради та соціально - економічного розвитку громади, а саме: культурних традицій, історичної спадщини, наукового та соціального – економічного потенціалу, роботи органу місцевого самоврядування та діяльності територіальної громади.

5.2. Сприянняу поширенні: позитивного досвіду, інформації про роботу сільської ради та її виконавчого комітету; друкованої, сувенірної та іншої продукції з символікою та презентацією територіальної громади.

5.3. Забезпечення участі сільської ради в Асоціаціях органів місцевого самоврядування.

5.4. Здійснення представницьких витрат, пов’язаних з прийомом і обслуговуванням представників і делегацій (в тому числі іноземних), партнерів, представників підприємств, установ, організацій з інших районів та областей з метою встановлення взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування.

5.5. Здійснення робочих поїздок, візитів по вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

5.6. Забезпечення необхідних умов та витрат для участі керівництва, представників сільської ради та депутатів сільської ради в заходах, які сприяють зміцненню міжнародних відносин в т.ч. поїздок за кордон.

5.7 Відзначення депутатів сільської ради у зв’язку з ювілейними та пам’ятними датами (придбання квітів, цінних подарунків та інше).

5.8.  Залучення сторонніх фахівців для підготовки проектів,  відповідних програмних документів і нормативно-правових актів, які стосуються розвитку територіальної громади.

5.9. Оснащення органу місцевого самоврядування сучасними електронними засобами передачі інформації, комп'ютерною та оргтехнікою з метою організації належної роботи депутатів, працівників сільської ради;

          5.10. Забезпечення безперебійної роботи та оновлення офіційного веб-сайту сільської ради.

          5.11. Забезпечення упорядкування та збереження архівних документів, в тому числі шляхом співфінансування в утриманні КУ «Вінницький районний Трудовий архів» Вінницької районної ради.

5.12. Висвітлення діяльності сільської ради, її виконавчого комітету та депутатського корпусу, а також актуальних питань життя територіальної громади, соціально-економічного та культурного розвитку громади, поширення рішень органу місцевого самоврядування в друкованих засобах масової інформації.

5.14. Співфінансування в утриманні об'єкту спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вінницького району - Комунальної організації «Редакція Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» Вінницької районної ради».

5.15.Проведення капітальних і поточних ремонтів  адмінприміщень та їх належного утримання, інших послуг пов’язаних  з функціонуванням об’єктів комунальної власності.

5.16. Забезпечення автотранспортним обслуговуванням працівників сільської ради.

 1. Залучення громадських організацій, жителів сіл до процесів розвитку місцевого самоврядування.

V.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства та  за рахунок коштів місцевого бюджету,  інших  джерел, не заборонених чинним законодавством.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація заходів Програми сприятиме:

 • поліпшенню умов та якості надання населенню адміністративних послуг;
 • розвитку ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
 • поліпшенню матеріально-технічного забезпечення органу місцевого самоврядування;
 • створенню належних умов для реалізації територіальними громадами, депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
 • організованому проведенню представницьких заходів;
 • популяризації Лука-Мелешківської територіальної громади;
 • залучення коштів Державного бюджету України, міжнародних фінансових організацій, інших джерел для реалізації Проектів розвитку громади;
 • притоку інвестицій.

VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на виконавчий апарат сільської ради.  Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна  комісія сільської ради з питань соціально-економічного розвитку та бюджету. 

Секретар сільської ради                                                          Б.І.Августович

Додаток 1

до «Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік»

 

                                                               ПАСПОРТ

                Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення  Програми (замовник)

Лука-Мелешківська  сільська рада

 

2.

Розробник Програми

Виконавчий апарат Лука-Мелешківської сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Лука-Мелешківська сільська рада

 

4.

Учасники Програми

Працівники сільської ради, депутатський корпус

5.

Термін реалізації Програми

2018 рік

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

у тому числі:

1188,0 тис.грн.

6.1.

- коштів бюджету об'єднаної територіальної громади

1188,0 тис.грн.


 

Секретар сільської ради                                            Б.І.Августович

Додаток 2

до «Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік»

 

Фінансове забезпечення заходів для реалізації Програми

розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік

п/п

Перелік заходів

Орієнтовна сума витрат (тис.грн.)

 1.  

Висвітлення діяльності виконавчого комітету та депутатів у засобах масової інформації, оновлення та обслуговування веб-сайту

60,0

 1.  

Виготовлення друкованої, сувенірної та іншої продукції з символікою та презентацією територіальної громади

25,0

 1.  

Сплата членських внесків в асоціацію органів місцевого самоврядування

3,0

 1.  

Представницькі витрати під час проведення  прийомуі обслуговування представників і делегацій (в тому числі іноземних), партнерів, представників підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування інших районів та областей в т.ч. організація ділових сніданків, обідів

    20,0

 1.  

Створення належних умов праці та підвищення комфортності для суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів звернення - забезпечення питною водою

15,0

 1.  

Розроблення та виготовлення тематичних матеріалів для інформаційних стендів, зразків відповідних заяв, інформаційних буклетів

20,0

 1.  

Поліпшення матеріально-технічної бази органу місцевого самоврядування для забезпечення ефективної роботи (придбання комп'ютерної і оргтехніки, меблів, службового автотранспорту, проведення поточних і капітальних ремонтів адмінбудівель та приміщень), інших послуг пов’язаних з функціонуванням об’єктів комунальної власності, навчання та підвищення кваліфікації працівників

 

 

800,0

 

 

 

11.

Забезпечення збереження архівних документів (в тому числі передача субвенції для співфінансування в утриманні КУ «Вінницький районний Трудовий архів» Вінницької районної ради)

50,0

12.

Співфінансування в утриманні об’єкту спільного користування - КО «Редакція районної газети «Подільська зоря» Вінницької районної ради»

20,0

13.

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

25,0

14.

Залучення сторонніх фахівців для написання Проектів розвитку територіальної громади

150,0

 

Секретар сільської ради                                                            Б.І.Августович

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 79

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

Про Порядок використання коштів сільського бюджету,передбачених на виконання заходів сільських програмна 2018 рік

 

Керуючись ст.26 п. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради:

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити Порядок використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів сільської «Програми  розвитку місцевого самоврядування на 2018 рік»

2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів  бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

Додаток

до рішення №79

11 сесії 7 скликання

від 23.07.2018 року

 

Порядок

використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів сільської програми «Програми  розвитку органів місцевого самоврядування на 2018 рік».

1.     Порядок використання коштів сільського бюджету, передбачених на виконання заходів Програми «Програми  розвитку органів місцевого самоврядування на 2018 рік» визначає механізм використання коштів, передбачених заходів даної програми за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.     Головним розпорядником бюджетних коштів являється Лука-Мелешківська сільська рада.

3.     Обсяг видатків встановлено рішенням 11 сесії 7 скликання сільської ради від 23.07.2018р. «Про внесення змін до рішення 4 сесії 7 скликання від 22.12.2017 «Про бюджет ОТГ на 2018р».

4.     Фінансування заходів спрямовано на :

-раціоналізацію й підвищення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування;

- підвищення якості надання адміністративних послуг для фізичних і юридичних осіб на принципах прозорості, оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень;

- створення належних умов для ефективної діяльності виконавчого комітету та депутатів  Лука-Мелешківської сільської ради;

- підвищення ролі територіальної громади;

- проведення тематичних зустрічей, науково-практичних конференцій, семінарів, обмін досвідом з представниками інших районів, областей, інших країн з питань покращення роботи органів місцевого самоврядування;

- організацію прийму іноземних делегацій, делегацій з інших міст України,  облдержадміністрації, обласної ради, інвестиційних компаній, створення відповідного іміджу при налагодженні ділових та культурних зв'язків;

-  розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;

-  зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування.

5.     Виділення коштів з сільського бюджету здійснюється відповідно до Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України.

6.     Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до чинного законодавства.

7.     Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контролю за цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавство порядку.

8.     Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів встановлюється відповідно до норм чинного законодавства.

 

Секретар сільської ради                                 Б.І.Августович

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 80

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Лука-Мелешківської  ОТГ у 2018 році

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 101 Бюджетного кодексу України, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Передати у 2018 році міжбюджетні трансферти з загального фонду Лука-Мелешківського  бюджету ОТГ на утримання установ, які знаходяться у спільній власності територіальних громад району, та для фінансування спільних заходів в загальній сумі 1003,467 тис. грн., в тому числі:
 2. На утримання закладів освіти, розташованих на території Вінницького та Тиврівського району Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади – 1003,467 тис. грн., в тому числі:
 3. за рахунок освітньої субвенції – 64,660 тис. грн. а саме  Вінницькому району у сумі 64,660 грн. виплата заробітної плати та нарахувань на неї педагогічним працівникам. (КЕКВ 2111-53,000 тис. грн., КЕКВ 2120-11,660 тис. грн.)
 4. за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 217,603 тис.грн. (на заробітну плату з нарахуваннями технічному та іншому персоналу та інші  поточні видатки) Тиврівському району(КЕКВ 2111-154,601 тис. грн.., КЕКВ 2120-35,014 тис.грн., КЕКВ 2210-8,751 тис.грн., КЕКВ 2230-6,023 тис.грн.,КЕКВ 2240- 3,000 тис. грн.., КЕКВ 2250-2,050  тис.грн., КЕКВ 2273-8,014 тис.грн., КЕКВ 2282-0,150 тис.грн.);
 5.  На утримання протягом 3-х місяців 2018 року закладів охорони здоров’я первинної медицини, розташованих на території Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади – 471,900 тис.грн., в тому числі:
 6. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 471,9 тис.грн. (на утримання закладів) а саме Вінницькому р-ну 413,410 тис.грн., Тиврівському р-ну 58,490 тис. грн..;
 7. Інші субвенції на утримання інших установ та фінансування спільних заходів в загальній сумі 249,304 тис. грн., в тому числі:
 8. на утримання протягом 3-х місяців 2018 року Лука-Мелешківської дитячої школи мистецтв – 56,950 тис. грн..; 
 9. на утримання протягом 3-х місяців 2018 року КУ «Вінницький територіальний центр соціального обслуговування» Вінницької районної ради – 61,182 тис.грн.;
 10. на утримання протягом 3-х місяців 2018 року Лука-Мелешківської бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи – 46,463 тис. грн. по загальному фонду та 7,000 тис. грн.. по спеціальному фонду;
 11. на утримання протягом 3-х місяців 2018 року Тиврівського територіального центру соціального обслуговування» – 64,065 тис.грн.;
 12. відшкодування вартості санаторно- курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії – 13,644 тис. грн .;
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів  бюджету та соціально-економічного розвитку(Юрченко Н.Г.)

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 82

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7скликання

 

Про створення Лука-Мелешківського освітнього округу та визначення

Лука-Мелешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів опорним закладом

 

На виконання Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, згідно з постановою КМУ від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення загальної середньої освіти, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасним обладнанням для створення додаткових можливостей розвитку учнів, реагуючи на сучасні освітні запити та потреби населення району щодо надання якісних освітніх послуг, враховуючи територіальне розміщення закладів освіти та чисельність учнівського контингенту, згідно протокольного рішення конкурсної комісії на кращий проект опорної школи, Лука-Мелешківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Лука-Мелешківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів опорним закладом Лука-Мелешківської  об’єднаної територіальної громади.
 2. Затвердити Статут опорного закладу освіти Лука-Мелешківської сільської ради (додаток 1)
 3. Визначити філіями опорного закладу загальної середньої освіти такі школи:

КЗ «Прибузький НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

Іванівська СЗШ  І-ІІ ступенів

Яришівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 1. Затвердити Положення про філії опорного закладу загальної середньої освіти (додаток 2)
 2. Визначити  Лука-Мелешківський освітній округ у складі об’єднаної територіальної громади, до якого входять такі заклади освіти:

Лука-Мелешківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Комунальний заклад «Прибузький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Іванівська середня загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів

Яришівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Дошкільний навчальний заклад «Веселка» с.Лука-Мелешківська

Дошкільний навчальний заклад «Журавлик» с.Яришівка

Дитяча школа мистецтв с.Лука-Мелешківська

 1. Затвердити Положення про Лука-Мелешківський освітній округ (додаток 3)
 2. Керівнику опорного закладу загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради (Базалицький А.Ю.) здійснити необхідні дії для реорганізації закладу загальної середньої освіти в опорний заклад загальної середньої освіти та відповідно філій опорного закладу згідно чинного законодавства
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і   спорту, прав людини, законності, депутатської діяльності Лука-Мелешківської сільської ради..

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 83

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

Про Державний Гімн України в закладах освіти Лука-Мелешківської об’єднаної територіальної громади

Обговоривши рекомендації сесії 7 скликання Вінницької обласної державної адміністрації від 15 червня 2018 року №682 «Про виконання Державного Гімну України в середніх учбових закладах Вінницької області» щодо транслювання Державного Гімну України  у закладах загальної середньої освіти щоденно перед початком першого уроку, сесія Лука-Мелешківської  сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Транслювати Гімн України у закладах загальної середньої освіти Лука-Мелешківської  сільської ради на початку робочого тижня, тобто у понеділок, та  у кінці робочого тижня (п’ятниця) на загальній шкільній лінійці.
 2. Згідно ст. 2 Закону України «Про Державний Гімн України» врахувати використання трансляції Гімну на урочистих заходах загальнодержавного, особливого значення, розпочинаючи і закінчуючи його виконанням.
 3. Згідно ст. 3. Закону України щодо Порядку виконання Державного Гімну України, виконання його має відповідати текстові та еталонній музичній редакції Державного Гімну України.

 

Сільський голова                                        Володимир Сич

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 84

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

Про затвердження Положення про колегію відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії  Лука-Мелешківської сільської ради від 30 березня 2018 року та постанов Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», від 20 липня 2011 року № 831 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 листопада 2011 року № 1335 «Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України», з метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу освіти, культури, молоді та спортуза погодженням з постійними комісіями сільської ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про колегію відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради (додається).
 2. Утворити склад колегії відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради (додається).
 3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника  голови сільської ради Бачека Ф.П.

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням №84

11 сесії  Лука-Мелешківської сільської ради від 23.07.2018

Положення 

про колегію  відділу освіти, культури, молоді та спорту

Лука-Мелешківської сільської ради

 1. Колегія при відділі освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради (далі-відділ освіти) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

Положення про колегію відділу освіти затверджується головою Лука-Мелешківської сільської ради.

У своїй роботі колегія керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Лука-Мелешківської сільської ради та цим положенням.

Рішення про утворення або ліквідацію колегії відділу освіти приймає  голова  Лука-Мелешківської сільської ради.

4. Функції колегії

4.1. Колегія відділу освіти обговорює і приймає рішення щодо:

-  перспектив і найважливіших напрямів діяльності відділу освіти;

 • реалізації державної політики в галузі освіти;
 • контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, забезпечення закладами освіти державних вимог щодо змісту рівня та обсягу дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування та форм власності;
 • організації кадрового і науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробки прогнозів розвитку (оптимізації) мережі закладів освіти;

- обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку галузі освіти району,  визначає шляхи їх реалізації;

- розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, закладів освіти громади, що належать до сфери  його управління;

- розглядає результати роботи відділу освіти, закладів освіти громади, що належать до сфери його управління(в  межах  компетенції);

- аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

- розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на відділ освіти, заклади освіти громади, що належать до сфери  його управління.

4.2. Крім  питань,  визначених  у  пункті 4.1.цього положення, колегія:

- розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників закладів освіти громади, що належать до сфери управління відділу освіти,та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.

5. Склад колегії

5.1. Очолює колегію начальник відділу освіти, культури, молоді т спорту  Лука-Мелешківської сільської ради. У разі тривалої відсутності голови (відпустка, хвороба, інші причини) його обов’язки з організації роботи колегії виконує фахівець  в галузі  освіти.

5.2. До складу колегії входять: голова Лука-Мелешківської сільської ради, директор закладу дошкільної освіти «Веселка» с.Лука-Мелешківька, директор опорного закладу загальної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради, директор дитячої школи мистецтв с.Лука-Мелешківська, депутат сільської ради, голова постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, прав людини, законності, депутатської діяльності, фахівець в галузі освіти відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради, інспектор з питань ведення бухгалтерського обліку відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради.

5.3. Кількісний та персональний склад колегії визначається начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради та затверджується головою Лука-Мелешківської сільської ради.

6. Організація роботи колегії

6.1. Основною формою роботи колегії є засідання, що проводиться відповідно до квартальних планів роботи відділу освіти.

6.2. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

6.3. Засідання колегії відділу освіти, культури, молоді та спорту скликаються начальником відділу освіти не менше 1 разу на квартал або за потреби частіше.

6.4. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, інші посадові особи, які готують матеріали.

6.5. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням  її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

6.6. На розгляд колегії подаються:

  1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

  2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

  3) проект рішення колегії;

  4) список членів колегії;

  5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

  6) довідкові  матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

7. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання  колегії, надають матеріали в паперовому та в електронному виді секретарю колегіїне пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегіїконтролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

8. Особи, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших посадових осіб,  залучених  до  підготовки  необхідних матеріалів.

9. Порядок проведення засідання колегії

9.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

9.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

9.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

9.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

9.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

9.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі  у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

9.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих  засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

9.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

9.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

9.10. Після засідання колегії  відповідальний за підготовку питань доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії і подає на розгляд голови колегії.

9.11. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу відділу освіти.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

9.12. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

9.13. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників закладів освіти, що належать до сфери управління відділу освіти, а також керівників інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

9.14. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в кабінеті начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.

10. Контроль за виконанням рішень колегії

10.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють керівник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради або працівники відділу освіти, визначені керівником  відділу освіти, культури, молоді та спорту.

10.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

              

Секретар сільської ради                                                   Б.І.Августович

                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення №84

11 сесії  Лука-Мелешківської сільської ради від 23.07.2018

 

Склад

колегії відділу освіти, культури, молоді та спорту

Лука-Мелешківської сільської ради

Голова колегії

Войціцька Тетяна Борисівна

начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

Заступник голови колегії

Фахівець в галузі освіти відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

Секретар колегії

Тодоровська Дар’я Вікторівна

Інспектор з питань ведення бухгалтерського обліку відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської ради

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ

Сич Володимир Миколайович

Голова Лука-Мелешківської сільської ради

Бачек Федір Петрович

Заступник сільського голови

Августович Богдан Іванович

Секретар Лука-Мелешківської сільської ради

Бевз Валентина Василівна

Директор закладу дошкільної освіти «Веселка» с.Лука-Мелешківька

Базалицький Анатолій Юрійович

Директор опорного закладу загаьної середньої освіти Лука-Мелешківської сільської ради

Стахов Сергій Анатолійович

Директор дитячої школи мистецтв с.Лука-Мелешківська, депутат сільської ради

Гричина Наталія Мар’янівна

голова постійної комісії сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, прав людини, законності, депутатської діяльності 

 

Секретар сільської ради                                                        Б.І.Августович

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 85

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

Про звернення депутатів щодо використання субвенційних коштів по установах Тиврівського та Вінницького районів за І півріччя 2018 року

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки бюджетної комісії Лука-Мелешківської сільської ради, від 19.07.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердитизвернення депутатів щодовикористання субвенційних коштів по установах Тиврівського та Вінницького районівза І півріччя 2018 року у розрізі установ постатейно та в деталях.

2.Направити зверненнядо розгляду та виконаннящодо використання субвенційних коштів по установах Тиврівського та Вінницького районівза І півріччя 2018 року у розрізі установ постатейно та в деталях(текст звернення додається).

3. Надати відповідь обґрунтовану, повну, та по суті звернення  у встановлений законодавством строк.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Юрченко Н.Г.)

 

Сільський голова                                                                        Володимир Сич

 

 

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 86

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

 

Про затвердження Передавального акту Іванівської сільської ради

         

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст.  107 Цивільного кодексу України, ст.ст. 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,   рішення 1 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради «Про реорганізацію Іванівської сільської ради» від 09 листопада 2017 року, сільська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Передавальний акт Іванівської сільської ради, ЄДРПОУ 04329814, місцезнаходження: 23250, Вінницька обл., Вінницький р-н., с. Іванівка, вул. Українська, буд. 1, згідно додатку.

 

          2.  Контроль за виконанням рішення покласти на  комісіюсільської ради  з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності(Кириленко В.А.)

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Володимир Сич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

«Про затвердження Передавального акту

Іванівської сільської ради»

від  23 липня 2018року

 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Іванівської сільської ради

 

с. Іванівка                                                                               «_____»  липня 2018 року           

 

 

Комісія з реорганізації Іванівської сільської ради, яка створена рішенням 1 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 09.11.2017, у складі: Сич Володимир Миколайович, голова комісії, Атаманюк Василь Дмитровичич, заступник голови комісії,  члени комісії: Кучер Марія Іванівна,Мусійчук Ольга Василівна,Вовк Ольга Валентинівна,Кашльовська Олена Олексіївна,Марценюк Віктор Іванович,Волковський Михайло Анатолійович,Коломієць Раїса Андріївна,Царюк Наталія Валеріївна, керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

           Лука-Мелешківська сільська рада (ЄДРПОУ 04329856, місцезнаходження: вул. Центральна 2а, с.Лука-Мелешківська  Вінницького району Вінницької області, поштовий індекс 23234) внаслідок реорганізації Іванівської сільської ради (ЄДРПОУ 04329814, місцезнаходження: Українська, 1-А, с. Іванівка Вінницького району Вінницької області, поштовий індекс 23250) шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Іванівської сільської ради, власником яких була зазначена юридична особа станом на 01.01.2018, а саме: 

          1.Необоротних активів (балансова вартість) на суму 1616607,63 ( один мільйон  шістсот шістнадцять тисяч шістсот сім ) грн.  75   коп.

         2.Грошових коштів  на суму  1010713,93 ( один мільйон десять тисяч сімсот тринадцять) грн. 93 коп.

          3.Грошових коштів на рахунку банку «Україна»  4781,39 ( чотири тисячі сімсот вісімдесят одна)грн. 39 коп

         4.Дебіторської заборгованості банку «Україна» на суму 369,85 (триста шістдесят девять) грн. 85 коп.

5. Кредиторської заборгованості  не має.

 

          Комісія з реорганізації Іванівської сільської ради:

 

Голова комісії:

 

_________________________

Сич В.М.  

 

Заступник голови комісії:

_________________________

      Атаманюк В.Д.

 

 

 

Член комісії:

_________________________

             Кучер М.І.

Член комісії:

_________________________

        Мусійчук О.В.

Член комісії:

_________________________

                Вовк О.В.

Член комісії:

Член комісії       

Член комісії    

Член комісі ї

Член комісії                                                                                       

_________________________

             КашльовськАа О.О.                                      Марценюк В.І.

            Волковський М.А.

         Коломієць Р.А.

        Царюк Н.В.

 

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКАОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ № 87

 

23 липня 2018 року                                                       11  сесія  7 скликання

 

 

Про затвердження Передавального акту Яришівської сільської ради

         

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст.  107 Цивільного кодексу України, ст.ст. 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,   рішення 1 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради «Про реорганізацію Іванівської сільської ради» від 09 листопада 2017 року, сільська рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Передавальний акт Яришівської сільської ради, ЄДРПОУ 04331573, місцезнаходження: 23317, Вінницька обл., Тиврівський р-н., с. Яришівка, вул. Шкільна, буд. 1, згідно додатку.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісіюсільської ради  з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності(Кириленко В.А.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Володимир Сич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

«Про затвердження Передавального акту

Яришівської сільської ради»

від 23 липня 2018 року

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Яришівської сільської ради

 

с. Яришівка                                                                            «_____»  _______ 2018 року               

 

 

Комісія з реорганізації Яришівської сільської ради, яка створена рішенням 1 сесії 7 скликання Лука-Мелешківської сільської ради від 09.11.2017, у складі: Сич Володимир Миколайович, голова комісії, Пугач Ніна Веніамінівна, заступник голови комісії,  члени комісії: Кривенька Тетяна Іванівна,Зелінська Наталія Анатоліївна,Кирилюк Лілія Іванівна,Олексієнко Ала Петрівна.,Білоус Лілія Михайлівна,Черанівська Катерина Петрівна, керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», склали цей акт про наступне:

           Лука-Мелешківська сільська рада (ЄДРПОУ 04329856, місцезнаходження: вул. Центральна 2а, с.Лука-Мелешківська  Вінницького району Вінницької області, поштовий індекс 23234) внаслідок реорганізації Яришівської сільської ради (ЄДРПОУ 04331573 , місцезнаходження: вул.Шкільна 1, с. Яришівка Тиврівського району Вінницької області, поштовий індекс 23317) шляхом приєднання до Лука-Мелешківської сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Яришівської сільської ради, власником яких була зазначена юридична особа станом на 01.01.2018, а саме: 

          1.Необоротних активів (балансова вартість) на суму 144875,18 ( сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят п’ять ) грн.  18   коп.

         2.Грошових коштів  на суму  85581,71 ( вісімдесят  п’ять тисяч п’ятсот вісімдесят одна) грн. 71 коп.

         3. Запасів на суму 2583,06 (дві тисячі п’ятсот вісімдесят три) грн. 06 коп

          4. Дебіторської та  кредиторської заборгованості  не має.

 

          Комісія з реорганізації Яришівської сільської ради:

 

Голова комісії:

 

_________________________

Сич В.М.  

 

Заступник голови комісії:

_________________________

Пугач Н.В. 

 

 

 

Член комісії:

_________________________

КривенькаТ.І.

Член комісії:

_________________________

Зелінська Н.А.    

Член комісії:

_________________________

Кирилюк Л.І.

Член комісії:

Член комісії     

Член комісії                                                           

_________________________

Олексієнко А.П.                                   Білоус Л.М.              Черанівська К.П.

        

      

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж