Вітаємо на нашому сайті

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

17 травня 2018 року о 18.00 год. в приміщенні будинку культури Лука-Мелешківської сільської ради за адресою с.Лука-Мелешківська, вул. Шкільна 1А,  відбудуться громадські слухання з обговорення питання щодо видобування суглинків ділянки №1 Іванівського родовища, що знаходиться у с.Іванівка Вінницького району Вінницької області. Адміністрація сільської  ради

 

 

Оголошення про проведення конкурсу щодо визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів з території Лука-Мелешківської ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території Лука-Мелешківської сільської ради

1. Загальні положення

1.1.Ці Умови визначаються цілі, порядок та умови проведення конкурсу на право збирання, вивезення   твердих побутових відходів на території сіл Лука-Мелешківської сільської ради.

1.2.Конкурс на право збирання, вивезення твердих побутових відходів проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів

1.3.Конкурс на право збирання, вивезення  твердих побутових відходів проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення на території сільської ради. Метою конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з перевозу твердих побутових відходів.

2. Підготовка конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором – виконавчим комітетом Лука-Мелешківської сільської ради.

2.2.Конкурс на право збирання, вивезення твердих побутових відходів на території сільської ради проводиться організатором конкурсу в міру необхідності, про що оголошується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.3.Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- перелік послуг;

- підстава для проведення конкурсу;

- контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу;

-  кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

2.4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

- заяви про участь у конкурсі;

-  завіреної копії Статуту;

- матеріально-технічної бази;

- працівників відповідної кваліфікації;

- досвіду роботи з надання певних послуг;

- критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

- переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників вставленим кваліфікаційним вимогам;

- обсягу послуг;

- вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

- калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та переробку 1 м3 твердих побутових відходів.

2.5.Рішення про проведення конкурсу приймається Лука-Мелешківською сільською радою, рішенням   сільської ради створюється Конкурсна комісія (далі-Комісія).

2.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - 3 календарних днів до початку проведення конкурсу. 

2.9.Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація.

2.11.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менш ніж на 3 календарні дні.

2.12.Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання, вивезення   твердих побутових відходів на території сільської ради:

         - ціна вивезення 1 м3 твердих побутових відходів з території села;

         - наявність спеціалізованої техніки ( 2 одиниці);

         - наявність контейнерів (2132 одиниці);

         - впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

         - періодичність вивозу твердих побутових відходів.

3. Подання документів

3.1.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2.Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг збирання, вивезення твердих побутових відходів на території Лука-Мелешківської сільської ради», подається до Лука-Мелешківської сільської ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4. Проведення конкурсу

           4.1.Конкурс проводиться протягом 5 днів після закінчення прийому документів.

4.2.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.3.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.4.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.5.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.6.За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.7.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.8.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.5.

4.9.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору 

5.1.Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у п.4.5.Умов оцінюються конкурсною комісією за критеріями встановленими у конкурсній документації.

5.2.Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3.Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.4.Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.5.Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.

5.6.У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання, вивезення   твердих побутових відходів на території сільської ради.

5.7.Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу та до Лука-Мелешківської  сільської ради.

5.8.З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та після прийняття рішення Лука-Мелешківської сільської ради про визнання виконавцем послуг протягом 5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів з території сіл.

 

Конкурсна документація

щодо надання послуг з вивезення побутових відходів на території сіл Лука-Мелешківської ОТГ 

1. Організатор конкурсу

Лука-Мелешківська сільська рада, 23234, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська , вул. Центральна, 2а.

2. Перелік послуг

На конкурс пропонуються послуги з вивезення твердих побутових відходів на території сіл Лука-Мелешківської сільської ради.

3. Підстава для  проведення   конкурсу

Рішення Лука-Мелешківської сільської ради від 30.01.2018р. «Про проведення конкурсу з визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення твердих побутових відходів з приватного сектору сіл Лука-Мелешківської сільської ради»

4. Особи, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів

  Секретар сільської ради,  тел. (0432)-  56-41-51.

5. Місце та  проведення   конкурсу

- Місце: 23234, Вінницька обл., Вінницький район, с. Лука-Мелешківська, вул. Центральна, №2а.

- Дата:  протягом  5 днів з дня закінчення прийняття документі

6. Кваліфікаційні вимоги до учасників  конкурсу

6.1. Реєстрація учасників  конкурсу  в єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

6.2. Наявність в учасника  конкурсу матеріально-технічної бази:

- наявність достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та  на  підприємствах, в установах, організаціях  на  території сіл;

- наявність або можливість забезпечення умов щодо належної експлуатації та дотримання належного санітарно-технічного стану транспортних засобів для вивезення  твердих побутових відходів.

6.3. Вартість надання послуг в гривнях за один м3 вивезених побутових відходів.

6.4. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для  надання послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

6.5. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

6.6. Відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів, передбачених законодавством України.

7. Критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

Перевірка учасника конкурсу на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам буде здійснюватися за наступними критеріями:

- Перевірка учасника на відповідність вимогам, визначена у конкурсній документації.

- Перевірка на відповідність правовстановлюючих, засновницьких та інших документів на виконання робіт з надання послуг з вивезення побутових відходів та терміну їх дії.

8. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання – копія;

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітний період– копія;

- довідка із органів статистики про реєстрацію – копія;

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання – копія;

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті податків та  довідка  Пенсійного фонду по платежах до Пенсійного фонду України , суб’єкта господарювання – копія;

- документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання або залучаються для проведення робіт;

- документи, що містять відомості про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів за останній звітний  (період);

- технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність та ін.;

- довідки про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документи, що містять відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів (за наявністю);

- інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

Примітки:

а) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

б) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту  надання  у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор  конкурсу  відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника, визначає переможця  конкурсу  серед тих Учасників, які залишились.

9. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості  надання  послуг

 Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів території сіл Лука-Мелешківської сільської ради ,  що передбачає зокрема:

- організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям села послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово-комунальні  послуги», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України  10.12.2008№1070 «Про затвердження правил  надання  послуг   з  вивезення  побутових відходів;

- балансоутримання об'єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;

- планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з вивезення побутових відходів.

10. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:

- кількість будинків приватного сектору – 3289;

- кількість вулиць сіл -  99

- протяжність доріг  184,0 км, з них  71 км з твердим покриттям;

- відстань від меж села до полігону ТПВ – від 24 до 34 км.

11.Вимоги до конкурсної пропозиції

- всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою;

- учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій;

-  для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією;

-  кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;

- конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік  послуг, на надання  яких подається пропозиція;

- пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Так повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції.  На  всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;

-  кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

- Показники учасників  конкурсу  оцінюються за такими критеріями:

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

  1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних,  що утворюються у житловій забудові та  на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території.
  2. Можливість організувати контейнерно-подвірний збір ТПВ

 

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби  для збирання та перевезення  побутових відходів - твердих, великогабаритних, ремонтних.

перевага надається учасникові з можливістю організувати контейнерно-подвірний збір ТПВ

для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час  проведення розрахунків спеціально обладнані транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються .

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби,

строк експлуатації та рівень зношеності яких менший

3. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

4. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних  засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів та /або договорів для підтримання належного санітарного стану транспортних засобів та контейнерів.

5. Можливість проводити в установленому законодавством  порядку  щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного  медичного пункту або отримання таких послуг  на  договірній основі

6. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів  для перевезення побутових відходів на  підставі та у  порядку, встановленому законодавством 

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором  на  власній або орендованій території виконавця  послуг

7. Вартість  надання   послуг   з   вивезення

побутових відходів

 

вартість надання послуг з вивезення твердих, побутових відходів, великогабаритних, ремонтних у складі побутових відходів окремо

перевага надається учасникові, що пропонує

найменшу вартість надання послуг

8. Наявність у працівників відповідно

кваліфікації (з урахуванням пропозицій

щодо залучення співвиконавців)

 

 

9. Можливість заключення прямих договорів з господарями домоволодінь і квартировинаймачами на вивезення твердих побутових відходів

перевага надається учасникові, який не має

порушень правил безпеки дорожнього руху

водіями спеціально обладнаних

транспортних засобів під час надання послуг.

 

Перевага надається учасникам конкурсу, які самостійно заключать договори на вивіз ТПВ.

 

- У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

Способи роз'яснення конкурсної документації:

Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів письмову відповідь.

 У разі надходження двох чи більше звернень про  надання  роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх  проведення .

Внесення змін до конкурсної документації

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або  надання роз'яснень щодо змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж  на  сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

Місце: 23234, Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Центральна №2а

Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий строк: 30 днів з моменту опублікування оголошення на конкурс.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються повертаються учасникам конкурсу.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журнал обліку. На прохання Учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції з зазначенням дати та часу.

Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених зміни або анулювання відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, з поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 Місце, день  розкриття конкурсних пропозицій:

Місце: 23234, Вінницька область, Вінницький район, село Лука-Мелешківська вул.Центральна №2а

Дата: протягом 5 днів з дня закінчення прийняття документації

Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками. Під час конкурсу ведеться протокол, який надсилається або надається  усім учасникам зборів в день їх  проведення.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник  конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

 Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених «Умовами визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Лука-Мелешківської сільської ради».

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання  конкурсу  таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового  конкурсу .

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Переможцем конкурсу  визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідно якості конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати  проведення конкурсу приймається конкурсною комісією  на закритому засіданні у присутності не менш як половини складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу сільською радою.

У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не булла відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати  проведення   конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії надсилається усім учасникам конкурсу.

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж